Emmauskerk2

Nieuwbouwplannen Berkum

Het is al een tijd bekend dat de Emmaüskerk aan de Campherbeeklaan te koop staat. De kerkelijke gemeente die gebruik maakte van het gebouw werd te klein en de PKN heeft op enig moment moeten besluiten de gebouwen en grond te koop aan te bieden. Het bestemmingsplan etc. laat op deze locatie woningbouw toe en dat heeft een projectontwikkelaar gestimuleerd om plannen te maken voor de bouw van 29 appartementen. In 2016 heeft de projectontwikkelaar de plannen gepresenteerd aan 300 potentieel geïnteresseerde kopers. Momenteel lijken 70 mensen daadwerkelijk belangstelling hebben.

De plannen zijn nog niet definitief want het uiteindelijke besluit moet nog worden genomen. Wel heeft de gemeenteraad ingestemd met het verder gaan van de procedure.

In algemene zin vindt de wijkvereniging wel dat bewoners meer inspraak zouden moeten hebben op hun eigen woonomgeving. Nu bepalen gemeenteraad maar vooral projectontwikkelaar dat min of meer zonder omwonenden omdat in de gemeentelijke procedure er slechts inspraak is bij uiteindelijk de Raad van State. Ook zal daarbij naar bestemmingsplannen worden gekeken die jaren geleden zijn vastgesteld en ja, toen was de locatie niet te koop. Het geheel houdt de gemoederen flink bezig en we hopen dat er een oplossing komt waar belanghebbenden zich in kunnen vinden.

Update 1:
Op 8 februari hebben vertegenwoordigers van de gemeente, de architect, de directeuren van de projectontwikkelaar en de omwonenden van de Emmaüskerk onder leiding van de wijkvereniging een gesprek gehad. Tijdens het gesprek heeft de architect de plannen toegelicht, heeft de gemeente de besluitvormingsprocedure toegelicht, hebben de omwonende hun bezwaren tegen de plannen verwoord en heeft de wijkvereniging de dillema’s voor partijen duidelijk op tafel gelegd.
Vraagstukken hierbij zijn:

  • Waarom is de gemeente niet direct vanaf de initiatieffase met omwonenden in gesprek gegaan? Het is immers “onze” woonwijk!
  • Huidige bestemmingsplan is “maatschappelijk” en biedt de mogelijkheid voor groot volume, een ander bestemmingsplan is nodig en daarin kan niet één op één de uitgangspunten vanuit het vorige bestemmingsplan worden overgenomen.
  • Voegt het gebouw wel in de bestaande bouw van de wijk?
  • Aantasting privacy, voegen van het gebouw in de rest van de wijk (welstand)!
  • Is er wel voldoende rekening gehouden met de verkeersveiligheid. De Acacialaan is erg druk met fietsers en is erg smal.
  • Zijn de geplande parkeerplekken wel qua aantal overeenkomstig de richtlijnen? Een ‘overloop’ naar het parkeerterrein van het winkelcentrum is niet acceptabel.
  • Waarom voegt het bouwplan zich niet naar de agenda Duurzaamheid van de gemeente en wordt er van hun uit niet op gestuurd?

Aan het einde van het gesprek bleek dat de projectontwikkelaar wel over kleine aanpassingen wil praten maar niet over het volume. De gemeente wil wel met een delegatie praten over de bestemmingsplanwijziging dat onvermijdelijk moet worden opgesteld. Hiervoor zal op korte termijn gesproken gaan worden omdat in de globale planning blijkt dat in maart een voorontwerp aan het college van burgemeester en wethouders zal worden voorgelegd.

Het cruciale verschil van inzicht zit in de wens van de projectontwikkelaar om 29 appartementen te bouwen waarvoor het gebouw vrijwel even hoog wordt als de haan op de toren nu is en de privacy van omwonenden. De omvang van het gebouw is voor de omwonenden, en omdat meer dan 400 handtekeningen zijn verzameld, waarschijnlijk voor meer Berkumers, te kolossaal. Ook worden parkeerproblemen anders ingeschat en zijn er gefundeerde zorgen over de verkeersveiligheid. Deze worden alsnog door de gemeente minutieus onderzocht.

Update 2:
Er heeft een gesprek plaatsgevonden met de wethouder en de wijkvereniging. Doel van het gesprek was om duidelijkheid te krijgen over de gevolgde procedure tot nu toe, duidelijk maken dat een procedure zonder daarin aan het begin draagvlak te vinden, ongewenst is en om partijen weer met elkaar om de tafel te krijgen met als doel uiteindelijk een plan te krijgen waar wel draagvlak voor is. Her was een goed, constructief en verhelderend gesprek waarvan wij als wijkvereniging kunnen concluderen dat onze doelen in zicht komen. De gemeente zal de partijen opnieuw bij elkaar brengen om vervolgafspraken te maken. Het huidige plan staat “on hold”, zoals dat zo mooi heet en we verwachten vanuit een positieve en constructieve houding bij alle partijen dat er een passende, energieneutrale, verkeerveilge en qua omvang acceptabel nieuw plan kan gaan ontstaan.